Для проведення процедури оцінки відповідності, передбаченої відповідним технічним регламентом, застосовуються модулі - комплекси уніфікованих процедур оцінки відповідності (далі - модуль), які встановлені в Технічному регламенті модулів оцінки відповідності.

Модулі, визначені Технічним регламентом модулів оцінки відповідності, застосовуються в разі посилання на них у відповідних технічних регламентах.

Модулі застосовуються з урахуванням таких принципів:

  1. Недопущення введення в обіг продукції, яка не відповідає, зокрема, вимогам безпеки для життя та здоров'я людини, майна, а також охорони навколишнього природного середовища
  2. Застосування модулів залежно від стадій проектування і виробництва продукції
  3. Проведення оцінки відповідності продукції на стадіях проектування і виробництва продукції до введення її в обіг
  4. Достатньої кількості модулів для забезпечення відповідності продукції встановленим вимогам, вибору модулів з урахуванням виду продукції, наявністю чи відсутністю третьої сторони, умов виробництва
  5. Неприпустимості застосування надто складних модулів з огляду на мету забезпечення відповідності продукції встановленим технічним регламентом вимогам
  6. Виробник має можливість вибору між модулями забезпечення якості та модулями оцінки відповідності продукції (крім випадків, коли для забезпечення відповідності вимогам, установленим технічними регламентами, застосовується конкретна процедура)

Процес оцінювання відповідності продукції відповідає вимогам конкретного модуля згідно якого здійснюється оцінка відповідності, що встановлені в Технічному регламенті модулів оцінки відповідності.

 

ВАРТІСТЬ РОБІТ ПО СЕРТИФІКАЦІЇ В ОРГАНІ СЕРТИФІКАЦІЇ

 

Фінансування робіт з оцінки відповідності продукції здійснюється на основі договорів, неодмінною умовою яких є попередня оплата виконання робіт, що забезпечує незалежність дій Органу з сертифікації під час прийняття рішення щодо результатів оцінки відповідності. У випадках обґрунтованої відмови у видачі сертифіката відповідності або їх анулювання, кошти, що були перераховані заявником за виконання робіт з проведення оцінки відповідності продукції, не повертаються.

Вартість робіт по сертифікації розраховується по фактичним трудовитратам згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 р. № 514 «Про затвердження Правил визначення вартості робіт з оцінки відповідності вимогам технічних регламентів, що виконуються призначеними органами з оцінки відповідності та визнаними незалежними організаціями», зареєстрованої в Міністерстві Юстиції і не залежить від величини (чисельності) організації виробника, форми власності заявника, від кількості раніше виданих сертифікатів та від кількості ввезеної або виготовленої продукції і її вартості.

На вартість робіт по сертифікації впливає об'єм робіт, що виконується при сертифікації (затрати часу) зокрема:

  • схема сертифікації;
  • кількість заявлених видів і моделей продукції, їх конструкції;
  • обсяг документації, що розглядається при сертифікації (НД на продукцію, методи випробувань тощо).

Усі роботи з сертифікації, оцінки відповідності оплачуються заявником за договорами на проведення робіт, що укладаються з Органом з сертифікації

Основні засади системи розрахунків такі: оплата робіт з сертифікації/оцінки відповідності проводиться незалежно від прийнятих за їх результатами рішень, оплачується власними коштами підприємств, організацій, громадян, які звернулися із заявкою на сертифікацію/оцінку.

Вартість робіт розраховується ОС, як виконавцем робіт, на підставі правил визначення вартості робіт з сертифікації та оцінки відповідності продукції/послуг/ оцінки систем менеджменту якості, з урахуванням трудоємності виконання робіт і вартості калькуляційної одиниці – однієї людини-дня.

платі підлягають всі види робіт, що пов’язані з оцінкою відповідності продукції: підготовчі, експертні, випробувань, контролю, реєстрації тощо.

Перелік робіт складається у відповідності з обраною схемою сертифікації /оцінки відповідності.

Загальний порядок визначення вартості робіт з сертифікації/оцінки відповідності продукції (послуг), оцінки систем управління, які здійснюються ОС, встановлений в ІЯ.03.20 «Інструкція. Визначення вартості робіт з оцінки відповідності».