Надавання сертифіката відповідності

Надавання сертифіката – процес, який завершує процес сертифікації. Видача сертифіката відповідності здійснюється виключно ООВ ТОВ «ЄВРО-ТИСК».

Сертифікат видається на одиничний виріб, на партію продукції або на продукцію, що випускаються серійно протягом терміну, встановленого сертифікаційною угодою, з правом маркування знаком відповідності кожної одиниці продукції.

Вимоги щодо сертифікації продукції встановлені та мають повний опис з зазначенням схем та правил сертифікації відносно видів продукції в ПЯ 12/02.15 «Порядок оцінки відповідності продукції».

Термін дії сертифіката відповідності на продукцію, що випускається підприємством серійно, визначає ООВ з урахуванням терміну, що встановлений сертифікаційною угодою, терміну дії нормативних документів на продукцію.

ООВ видає кожному клієнту, що заявив свою продукцію на сертифікацію, офіційні документи за результатами сертифікації, зокрема лист або сертифікат за підписом уповноваженої посадової особи.

Підтримування дії сертифіката відповідності

У разі, якщо ООВ видав дозвіл на постійне використання знаку відповідності для сертифікованої продукції, ООВ періодично проводить оцінювання цієї продукції, щоб підтвердити, що вона і далі відповідає вимогам стандартів.

Періодичне оцінювання використання знака відповідності здійснюється технічним наглядом за сертифікованою продукцією.

Здійснення технічного нагляду за сертифікованою продукцією є невід`ємною частиною робіт з сертифікації.

Технічний нагляд проводиться протягом терміну дії сертифікату відповідності згідно з ліцензійними угодами за програмою технічного нагляду.

Обсяг, порядок та періодичність нагляду встановлюються ООВ під час проведення сертифікації і регламентується програмою технічного нагляду, яка розробляється органом сертифікації і затверджується керівником органу або особою, яка його заміщає.

Підтримування дії сертифіката відповідності, декларації відповідності на продукцію та атестованим виробництвом здійснюється шляхом проведення технічного нагляду згідно ПЯ 21/01.15 «Порядок проведення технічного нагляду за сертифікованими виробами».

У разі, якщо орган сертифікації при проведенні технічного нагляду не виявив недоліків, що можуть привести до випуску невідповідної продукції він підтвердив, що продукція і далі відповідає вимогам стандартів.

Призупинення або скасування дії сертифіката відповідності

Якщо за результатами наглядання або іншим чином була виявлена невідповідність до сертифікаційних вимог, ТОВ «ЄВРО-ТИСК» в триденний строк з моменту виявлення невідповідності розглядає та приймає рішення щодо відповідних дій, відповідні дії можуть охоплювати наступне:

 1. Продовження дії сертифікації за умови, визначеної органом з сертифікації (наприклад, позаплановий нагляд)
 2. Скорочення сфери сертифікації, щоб вилучити невідповідні види продукції
 3. Призупинення сертифікації на період проведення клієнтом коригувальних заходів
 4. Скасування сертифікації

За результатами технічного нагляду ТОВ «ЄВРО-ТИСК» може призупинити або скасувати дію сертифіката і ліцензійної угоди у випадках:

 1. Порушення вимог, поставлених до виробів під час оцінки відповідності
 2. Зміни конструкції (складу), комплектності, технології виготовлення, методів випробувань, що впливають на характеристики виробів, що пройшли сертифікацію, без попереднього повідомлення ООВ, що видав сертифікат відповідності і уклав ліцензійну угоду
 3. Виявлення порушень вимог технічного регламенту, що впливають на сертифіковані параметри виробів, попередньо не узгоджених з ТОВ «ЄВРО-ТИСК»

Рішення про призупинення дії сертифіката та ліцензійної угоди (Ф.06.З наведена в Додатку 1) приймається в тому випадку, якщо шляхом проведення коригувальних заходів, узгоджених з органом з оцінки відповідності, підприємство може усунути виявлені причини невідповідності. Після усунення причин невідповідності дія сертифіката і ліцензійної угоди поновлюється.

В протилежному випадку сертифікат відповідності і ліцензійна угода скасовуються.

У випадку призупинення дії сертифіката відповідності та ліцензійної угоди здійснюються такі заходи ТОВ «ЄВРО-ТИСК»:

 1. ООВ в триденний термін надсилає письмову інформацію заявнику про прийняте рішення щодо призупинення дії сертифіката відповідності та сертифікаційної угоди
 2. ООВ розміщує інформацію на веб-сайті ТОВ «ЄВРО-ТИСК»
 3. Якщо доречно, ООВ вимагає, щоб потенційно несправна сертифікована продукція піддавалась коригувальним діям, включаючи відкликання продукції
 4. Узгоджує термін виконання коригувальних заходів
 5. Контролює виконання заявником коригувальних дій

Заявник:

 1. Визначає обсяг виготовлених невідповідних виробів
 2. Повідомляє споживачів про порядок подальшого використання сертифікованих виробів
 3. Усуває невідповідність у виробах, що знаходяться в експлуатації, або забезпечує їх повернення і доопрацьовування, заміняє вироби у споживача, якщо усунення виявлених невідповідностей неможливе або недоцільне
 4. Здійснює заходи щодо виключення причин невідповідності виробів

Якщо сертифікація зупиняється (за запитом клієнта), призупиняється або скасовується, ТОВ «ЄВРО-ТИСК» вживає заходів, визначених схемою сертифікації, і вносить всі необхідні зміни до офіційних документів щодо сертифікації, публічної інформації, дозволів щодо використання знаків тощо, для того, щоб забезпечити унеможливлення посилання на те, що продукція залишається сертифікованою. Якщо сфера сертифікації скорочується, ООВ вживає заходів, визначених схемою сертифікації, і вносить усі необхідні зміни до офіційних документів щодо сертифікації, публічної інформації, дозволів щодо використання знаків тощо, для того, щоб забезпечити, що про скорочену сферу явним чином було повідомлено клієнту і чітко визначено в офіційних документів щодо сертифікації та у публічній інформації.

Якщо сертифікація призупинена, директор ТОВ «ЄВРО-ТИСК» призначає одну особу або більшу кількість персоналу, щоб сформулювати та повідомити клієнту наступне:

 1. Дії, необхідні для закінчення призупинення і поновлення сертифікації для продукції відповідно до схеми сертифікації
 2. Будь-які інші дії, що вимагає схема сертифікації

Зазначений персонал повинен бути компетентним щодо знань та розуміння усіх аспектів поводження з призупиненими сертифікатами.

Будь-які оцінювання, аналізування даних або прийняття рішення, що є необхідними для рішення щодо призупинення сертифікації або тих дій, яких вимагає схема сертифікації, потрібно провести відповідно до ПЯ 13/02.15.

Якщо сертифікація була поновлена після призупинення, ТОВ «ЄВРО-ТИСК» вносить всі необхідні зміни до офіційних документів щодо сертифікації, публічної інформації, дозволів щодо використання знаків тощо, щоб забезпечити наявність усіх відповідних посилань на те, що продукція продовжує бути сертифікованою. Якщо рішення скоротити сферу сертифікації було прийнято як умова поновлення, ООВ вносить всі необхідні зміни до офіційних документів щодо сертифікації, публічної інформації, дозволів щодо використання знаків тощо для забезпечення того, що про скорочену сферу сертифікації явним чином було повідомлено клієнту та чітко визначено у офіційних документів щодо сертифікації та в публічній інформації.

Рішення про призупинення (скасування) дії сертифіката відповідності оформлюється відповідальним виконавцем та підписується директором у двох примірниках, один з яких надається клієнту.

Дія сертифіката та сертифікаційної Угоди скасовується, з моменту вилучення його з Реєстру Системи. При цьому дата співпадає з датою рішення ООВ.

У разі скасування сертифіката відповідності клієнт повинен повернути оригінали сертифікатів та атестатів виробництва та всі копії. Повернені оригінали та копії підлягають збереженню у справі клієнта з позначкою «СКАСОВАНИЙ».

Рішення про призупинення, поновлення та скасування сертифікатів відповідності реєструються в Журналі реєстрації рішень щодо призупинення, поновлення та скасування сертифікатів відповідності (ФЖ.УД.10-15 наведена в Додатку 4).

Відновлення сертифікату відповідності

Дію сертифіката може бути відновлено за умови виконання клієнтом коригувальних заходів щодо усунення виявлених порушень та позитивних результатів контролю їх виконання ООВ.

Звіт про результати виконання коригувальних заходів за результатами технічного нагляду за сертифікованою продукцією, надається підприємством до ООВ у письмовій формі.

Коригувальні заходи вважаються успішно виконаними, якщо:

 1. Продукція після їх виконання відповідає вимогам НД (перевіряє ООВ)
 2. Внесено зміни до виробничого процесу, що включають виготовлення продукції, яка вимагає повторного оцінювання коригувальних заходів (перевіряє ООВ)
 3. Невідповідна продукція вилучена зі складів, оптових баз, закладів торгівлі, у споживачів, знищена чи проведені інші дії, які забезпечують належну ефективність вжитих заходів

Після перевірки виконання коригувальних заходів, ООВ приймає рішення про відновлення сертифіката відповідності та сертифікаційної Угоди (Ф.07.З наведена в Додатку 3). Рішення про відновлення дії сертифіката відповідності готується відповідальним виконавцем та підписується директором у двох примірниках, один з яких надається клієнту.

Дія сертифікату відновлюється з моменту відновлення його в Реєстрі Системи згідно рішення ООВ (дата співпадає з датою рішення ООВ).

ООВ розміщує інформацію щодо поновлення дії сертифіката на сайті ООВ.

Розширення сфери дії сертифіката відповідності

У разі розширення сфери (асортименту, модельного ряду та ін.) продукції або змін в технології виробництва заявник зобов’язаний попередньо повідомити про це ООВ, подати заявку на розширення асортименту продукції, нову технологічну документацію.

ООВ приймає рішення про відбір та ідентифікацію зразків згідно ПЯ 13/02.15 «Організація робіт з проведення оцінки відповідності продукції» та додаткової оцінки виробництва продукції згідно ПЯ 12/02.15 «Порядок оцінки відповідності продукції».

При отриманні позитивних результатів випробувань продукції та додаткової оцінки виробничого процесу або додаткової оцінки СУЯ, ООВ приймає рішення про скасування попереднього сертифіката та надає новий сертифікат.

У разі розширення переліку (сфери, асортименту) продукції заміна додатків до сертифікатів не допускається, повинен видаватися новий сертифікат з новим додатком.

Новий сертифікат видається з моменту отримання нового номера з Реєстру на термін дії сертифіката відповідності виданого раніше.

ООВ може прийняти рішення про переоформлення сертифікату (Ф.05.З наведена в Додатку 2) у разі змін у назві підприємства-заявника, зміни юридичної адреси. У такому випадку попередній сертифікат вилучається у клієнта і реєструється та видається новий сертифікат з новим номером з терміном дії з моменту реєстрації до кінця дії попереднього сертифіката.

Скорочення сфери дії сертифіката відповідності

У разі внесення змін до конструкції (складу) продукції або технології виготовлення, що можуть вплинути на показники, які підтверджені під час сертифікації, заявник зобов’язаний попередньо повідомити про це ООВ. ООВ приймає рішення про необхідність проведення нових випробувань або оцінки виробництва продукції або оцінки СУЯ.

У випадку, якщо норми, встановлені стандартом на показники, підтверджені під час сертифікації, змінені на більш жорстокі, питання про скорочення сфери дії кожного наданого сертифіката вирішує ООВ.

У разі скорочення сфери дії сертифіката (номенклатури, асортименту) ООВ надає новий сертифікат, попередній сертифікат вилучається у клієнта.